Winkelwagen 0.5 kg

Privacy verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy verklaring van Dutch Expat Shop aan. Dutch Expat Shop is de grootste online webwinkel van Nederland die de Nederlanders in het buitenland van typisch Nederlandse producten voorziet. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten die Dutch Expat Shop u aanbiedt.

Algemeen

Wanneer u deelneemt aan een actie, gebruikt maakt van onze digitale diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten die Dutch Expat Shop u aanbiedt, dan worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens in onze administratie vastgelegd en verwerkt. De eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking ligt bij Dutch Expat Shop zelf.

Voorts vinden wij het erg belangrijk om uw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Dutch Expat Shop houdt zich mede daarom aan zowel de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, als ook aan de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association.

Doeleinden gegevensverwerking

De door u verstrekte gegevens kunnen door Dutch Expat Shop worden vastgelegd en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een leveringsovereenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren. Dutch Expat Shop heeft in die drie gevallen uw naam, uw e-mailadres en een afleveradres nodig om de leveringsovereenkomst uit te kunnen voeren en u van het vervolg daarvan op de hoogte te kunnen houden;
 • wanneer u bij Dutch Expat Shop een bestelling plaatst, dan bewaren wij uw gegevens – indien gewenst – op een Secure Server. U kunt vervolgens zelf een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, zodat u uw persoonlijke gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te voeren;
 • om te kunnen factureren, bijvoorbeeld wanneer u een betaalde dienst of product bij Dutch Expat Shop heeft afgenomen;
 • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten die Dutch Expat Shop u te bieden heeft, ofwel contact op te nemen met alle andere gebruikers van die digitale diensten;
 • om u op de hoogte te houden van de producten en diensten die Dutch Expat Shop u te bieden heeft. Wanneer u reageert op een actie of prijsvraag, dan vragen wij u uw naam, adres en e-mailadres bij ons te registreren. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te kunnen voeren, de prijswinnaars bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten;
 • om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere al dan niet elektronische boodschappen te sturen. Wanneer u deze diensten niet langer op prijs stelt, dan kunt u zich uitschrijven op onze website door uw instellingen te wijzigen in uw persoonlijk account;
 • om het inloggen via social media-diensten van derde partijen mogelijk te maken;
 • om u gericht advertenties te tonen. Zo kan een advertentie van een product of dienst worden getoond waarvan Dutch Expat Shop - op basis van de door haar verwerkte gegevens - vermoedt dat u daar interesse in heeft;
 • om het winkelen bij Dutch Expat Shop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat Dutch Expat Shop - met uw toestemming - uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestellingen op. Hierdoor kan Dutch Expat Shop de webwinkel verder personaliseren en zich beter richten op uw persoonlijke wensen en behoeften;
 • gegevens over het gebruik van deze website en de feedback die Dutch Expat Shop van al haar klanten krijgt helpen ons om deze website verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • om te voldoen aan de op Dutch Expat Shop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte gegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat - wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten - de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met de gegevens afkomstig van andere producten en/of diensten die Dutch Expat Shop u te bieden heeft.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit worden verstrekt aan partijen die niet tot Dutch Expat Shop behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen namelijk wel zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt, indien dit door Dutch Expat Shop noodzakelijk geacht wordt voor de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Dutch Expat Shop - op grond van de geldende wet- en regelgeving - verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek door de politie. Dutch Expat Shop zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als blijkt dat er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verder verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met onze klantenservice worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn bovendien niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere websites

Indien u via een digitale dienst van Dutch Expat Shop terecht komt op een website of op een applicatie van een derde, dan zijn de voorwaarden en de privacyregels van de betreffende partner dan wel van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de Privacy verklaring van deze partner dan wel derde te raadplegen. Voor digitale diensten van Dutch Expat Shop - waartoe u mogelijk toegang krijgt via social media-diensten van derde partijen - geldt dat Dutch Expat Shop de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy verklaring.

Beveiliging persoonlijke gegevens

Dutch Expat Shop respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen in de administratie van Dutch Expat Shop. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Dutch Expat Shop, voor zover dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Dutch Expat Shop spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Dutch Expat Shop is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Dutch Expat Shop.

Daarnaast behoudt Dutch Expat Shop het recht voor uw IP-adres te registreren. Uw IP-adres kan worden gebruikt om bezoekersprofielen te definiëren en het gebruik van de website te evalueren. Ook misbruik van onze website kan hierdoor worden achterhaald. Wij doen hiervan altijd aangifte bij de politie.

Inzage en correctie gegevens en het recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw persoonlijke gegevens, die door Dutch Expat Shop verwerkt zijn. Het is ook te allen tijde mogelijk om uw gegevens kosteloos aan te laten passen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of tegen gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post of SMS. Indien u van één van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dit schriftelijk doen via het onderstaande adres:

DutchExpatShop
T.a.v. Klantenservice
5735 HG Aarle-Rixtel
The Netherlands
Nederland

U kunt ook een e-mail sturen naar onze klantenservice: klantenservice@dutchexpatshop.com.

Wijziging van deze Privacy verklaring

Dutch Expat Shop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze zelfde pagina worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan deze Privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy verklaring op de hoogte bent.

Voor al het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw uitdrukkelijke toestemming. Met onderstaande richtlijnen kunt u ons helpen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen:

 1. Geef uw wachtwoord nooit aan derden.
 2. Verspreid geen URL’s van pagina’s die u bekijkt wanneer u nog bent ingelogd in uw persoonlijk account op de website van Dutch Expat Shop.

Indien u nog vragen heeft over de Privacy verklaring van Dutch Expat Shop, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice: customerservice@dutchexpatshop.com. Onze klantenservice helpt u graag verder, indien u meer informatie wenst te hebben over uw persoonlijke gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen dan wel wilt verwijderen.

Deze Privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 31 augustus 2013.